Pravidla spotřebitelské soutěže „Vyhrajte rodinné dobrodružství“


Česká republika


Účelem tohoto dokumentu je úplná ajasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhrajte rodinné dobrodružství“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků v elektronické formě k tomuto dokumentu.


 1. Pořadatelem soutěže je:
 2. I.D.C. Praha, a.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 25725319, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5727 (dále jen „pořadatel“).

  Pořadatel soutěž inicioval, stojí za jejími pravidly, distribuuje soutěžní výrobky, dodává do soutěže všechny ceny a je správcem osobních údajů.


 1. Organizátorem soutěže je:
 2. Design Juice s.r.o., se sídlem Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 02408171, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 219046 (dále jen „organizátor“).

  Organizátor soutěže zajišťuje řádný chod soutěže a je zpracovatelem osobních údajů.


 1. Technickým správcem je:
 2. BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 49707418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 22873 (dále jen „technický správce“).

  Technický správce losuje ze soutěžních kódů výherce podle pravidel soutěže a je zpracovatelem osobních údajů.


 1. Termín a místo konání soutěže:
 2. Soutěž probíhá v termínu od 15. července 2024 00:00:00 hod. do 15. září 2024 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

  V soutěži se hraje o denní výhry a výhru hlavní. Soutěž o denní výhry je pro účely svého vyhodnocení rozdělena do 61 jednotlivých samostatně vyhodnocovaných soutěžních dní trvajících od 15. července do 14. září s tím, že soutěžní den odpovídá kalendářnímu dni a je zahájen v 00:00:00 hod. a je ukončen ve 23:59:59 hod. příslušného kalendářního dne (dále jen „soutěžní den“). Každý soutěžní den je losována jedna denní výhra. O hlavní výhru se hraje po celou dobu konání soutěže.


 1. Soutěžící:
 2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, která má doručovací adresu v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Pořadatel je – nad rámec souhlasu poskytnutého při registraci do soutěže – oprávněn požadovat i písemné prohlášení zákonného zástupce, že byl souhlas poskytnut. Pokud pořadatel zjistí, že účastníkovi soutěže nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, může pořadatel takového účastníka soutěže ze soutěže bez náhrady vyřadit.

  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a fyzické osoby v jiném obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, technickému správci a všem spolupracujícím právnickým a fyzickým osobám a osoby všem shora uvedeným osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže neúčastnily.

  Do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, resp. konečný spotřebitel soutěžních výrobků. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří zakoupili výrobky za účelem podnikání, dalšího prodeje, či účastníci, kteří výrobky zakoupili za jiným účelem než pro svou vlastní či rodinnou spotřebu.

  Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se v době konání soutěže do soutěže platně registruje tak, jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).


 1. Soutěžní výrobek
 2. Do soutěže je možné se zapojit pouze nákupem soutěžního výrobku, kterým je pro účely této soutěže jakýkoliv produkt Rodinnéod značky Sedita, opatřený soutěžním obalem upozorňujícím na tuto soutěž (probíhající na území České republiky), distribuovaný na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobek“). Soutěžní výrobek je na vnitřní straně obalu opatřen unikátním kódem (dále jen „soutěžní kód“).


 1. Účast v soutěži:
 2. Mechanika soutěže spočívá ve sbírání unikátních soutěžních kódů ze soutěžních výrobků soutěžícím a jejich následným nahráváním do soutěže prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách www.rodinnesedita.cz/soutez (dále jen „soutěžní stránky“). Zájemce o účast v soutěži (dále jen „zájemce“) se účastní soutěže tak, že:

  1. zakoupí od jakéhokoliv prodejce v místě konání soutěže (vč. e-shopu), který vydává doklad z elektronické pokladny či fakturu (viz níže) anebo z prodejního automatu (delikomatu), alespoň 1 ks soutěžního výrobku (nákup jednoho soutěžního výrobku dále jen „soutěžní nákup“). Pokud učinil zájemce soutěžní nákup v obchodě, obdrží zájemce od prodejce daňový doklad z elektronické pokladny – účtenku či fakturu, na níž bude vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků a datum a čas (v případě faktury není požadován čas) provedení soutěžního/ch nákupu/ů (dále společně jen „ soutěžní účtenka“). Pokud zájemce provedl soutěžní nákup v prodejním automatu (delikomatu), poslouží jako soutěžní účtenka výpis z bankovního účtu zájemce, ze kterého bude soutěžní nákup jasně patrný. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické pokladny a/nebo faktury (anebo výpisy z účtu, které prokazují nákup soutěžního výrobku v prodejním automatu (delikomatu) tzn. soutěžní účtenky).
  2. v době konání soutěže provede na soutěžních stránkách registraci soutěžního kódu ze soutěžního výrobku, a to tak, že do zde umístěného registračního formuláře uvede:
   • své jméno a příjmení,
   • mobilní telefonní číslo,
   • e-mailovou adresu,
   • soutěžní kód z obalu soutěžního výrobku

   a udělí svůj souhlas s pravidly soutěže, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

   Následně řádně a úplně vyplněný registrační formulář odešle v době konání soutěže pomocí funkčnosti formuláře (volbou „Odeslat“) do soutěže.

  S ohledem na skutečnost, že soutěžní výrobky budou distribuovány ještě před začátkem doby konání soutěže, je možné se do soutěže zapojit i se soutěžním nákupem učiněným před začátkem doby konání soutěže (nicméně soutěžící je i v takovém případě povinen doložit provedení soutěžního nákupu příslušným soutěžním obalem a příslušnou soutěžní účtenkou).

  Soutěžící je povinen si uchovat veškeré obaly soutěžních výrobků se soutěžním kódem a soutěžní účtenky (nebo jiné obdobné doklady uvedené v tomto čl. 7 bodě a) výše) prokazující provedení nákupu soutěžních výrobků, se kterými se soutěžící do soutěže zapojil, a to nejméně po dobu 30 dní od skončení doby konání soutěže. Předložení soutěžních účtenek (nebo jiných obdobných dokladů)a obalů soutěžních výrobků (v případě žádosti pořadatele či organizátora i jejich originálů) je esenciální podmínkou předání výhry. Dále jejich předložení může být požadováno (jak v průběhu, tak i dodatečně po ukončení soutěže) i za účelem kontroly účasti v soutěži.Povinností každého účastníka je vyžádat si od prodejce v rámci nákupu soutěžního výrobku soutěžní účtenku nebo jiný obdobný doklad (prokazující požadované skutečnosti).

  V době konání soutěže může soutěžící nahrávat libovolný počet soutěžních kódů ze soutěžních výrobků, soutěžní kódy je však nutné nahrávat jednotlivě.

  Okamžikem řádného a úplného přihlášení jednoho (1) soutěžního kódu do soutěže prostřednictvím vyplnění registračního formuláře je soutěžící zařazen jedenkrát (1x) do vyhodnocení soutěže o denní výhru, resp. od příslušného soutěžního dne (dle okamžiku doručení soutěžního kódu) a současně jedenkrát (1x) do vyhodnocení soutěže o hlavní výhru. Potvrzení o účasti v soutěži o denní výhru a čas doručení soutěžního kódu do soutěže bude zobrazeno po vyplnění a odeslání formuláře (rozhodující je čas doručení každého jednotlivého soutěžního kódu evidovaný technickým správcem).

  Každý soutěžní kód je možné nahrát prostřednictvím registračního formuláře jen jednou. V případě, že jeden či více soutěžících nahraje do soutěže totožný soutěžní kód, vyzve organizátor soutěže uvedené účastníky k doložení scanů/kopií, popř. originálů soutěžních obalů (a to v jím stanovené lhůtě). Do soutěže budou registrovány (v případě, že budou splněny veškeré další podmínky soutěže) soutěžní kódy pouze toho účastníka, který se prokáže platnými soutěžními obaly obsahujícími příslušné soutěžní kódy. Nedodají-li soutěžící v jim určené lhůtě požadované doklady, resp. je dodají, však přesto jimi neprokáží splnění podmínek soutěže (např. pochybnosti o pravosti soutěžního obalu, nečitelnost atp.) nebudou jimi nahrané soutěžní kódy do soutěže registrovány. Pokud registrace soutěžního kódu neobsahuje správný kód z obalu soutěžního výrobku, nebude na ni při výběru výherců pro účely udělení výher brán zřetel.

  Jeden konkrétní soutěžní kód opravňuje soutěžícího k jedné účasti v soutěži o denní výhru a k jedné účasti v soutěži o hlavní výhru.

  Soutěž je pro účely denní výhry vyhodnocována samostatně pro každý soutěžní den. V části soutěže o hlavní výhru je soutěž vyhodnocována dohromady za celou dobu konání soutěže ze všech nahraných soutěžních kódů.

  Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, v rámci konkrétního soutěžního dne, jakož i v rámci celé doby konání soutěže, vždy však s novým soutěžním kódem.

  Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze soutěžní kódy splňující pravidla soutěže, které byly nahrané řádně a včas osobou, která splňuje podmínky pro účast v soutěži.

  Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly či e-mailovými adresami a ani více osob se stejným telefonním číslem či e-mailovou adresou). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla a e-mailové schránky, které použil při registraci. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel či e-mailových adres, budou všechny takové registrace považovány za neplatné a taková osoba bude vyloučena ze soutěže.


 1. Výhry v soutěži:
  1. Hlavní výhra – peněžitá odměna ve výši 200.000 Kč (dále jen „hlavní výhra“). Do soutěže je vložen 1 ks hlavní výhry;
  2. Denní výhra – peněžitá odměna ve výši 5.000 Kč (dále jen „denní výhra“). Do soutěže je vloženo 61 ks denních výher, každý soutěžní den se hraje o 1 ks denní výhry;

  (hlavní a denní výhry dále společně i jednotlivě též jakovýhra“).


 1. Určení výherců v soutěži
  1. Výherce v soutěži o denní výhru:

   Výherce denní výhry bude určen losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losováno bude ze všech soutěžících, kteří řádně splní podmínky pro účast v soutěži a zároveň nahrají v daný soutěžní den v době konání soutěže (vyjma 15. září 2024, kdy se již od denní výhru nehraje) do soutěže alespoň jeden platný soutěžní kód. Soutěžící bude zařazen do losování o denní výhru tolikrát, kolikrát nahrál do soutěže platných soutěžních kódů.

   Výhercem denní výhry se tak stane ten soutěžící, který zcela splní podmínky této soutěže (včetně těch, které navazují na jeho vylosování) a zároveň bude pořadatelem soutěže vylosován jako výherce denní výhry.

   Losování proběhne nejpozději do 3 pracovních dní od daného soutěžního dne s tím, že vylosován bude jeden soutěžící jako potenciální výherce denní výhry za daný soutěžní den. O losování bude pořízen písemný protokol.

   Soutěžící se může stát výhercem denní výhry pouze jednou za celou dobu konání soutěže; stane-li se výhercem denní výhry, nemůže se stát výhercem jakýchkoliv dalších denních výher. Může se však stát výhercem hlavní výhry.


  2. Výherce v soutěži o hlavní výhru:

   Výherce hlavní výhry bude určen losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losováno bude ze všech soutěžících, kteří řádně splní podmínky pro účast v soutěži a zároveň nahrají v době konání soutěže do soutěže alespoň jeden platný soutěžní kód. Soutěžící bude zařazen do losování o hlavní výhru tolikrát, kolikrát nahrál do soutěže platných soutěžních kódů. Do losování o hlavní výhru budou zařazeni i ti soutěžící, kteří se již stali výhercem denní výhry.

   Výhercem hlavní výhry se tak stane ten soutěžící, který zcela splní podmínky této soutěže (včetně těch, které navazují na jeho vylosování) a zároveň bude pořadatelem soutěže vylosován jako výherce hlavní výhry.

   Losování proběhne nejpozději do 7 pracovních dní od ukončení soutěže s tím, že vylosován bude jeden soutěžící jako potenciální výherce a dva soutěžící jako náhradníci (pokud by se původně vylosovaný soutěžící výhercem nestal nebo byl nekontaktní). O losování bude pořízen písemný protokol.

   V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně účastníku splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, popř. není-li možné výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu (v souladu s právními předpisy a pravidly této soutěže), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.


 1. Potvrzení výhry, předání výher
 2. Příslušný výherce bude o svém vylosování informován organizátorem prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou uvedl v rámci registračního formuláře, a to do 3 pracovních dnů od vyhodnocení, tj. od losování potenciálního výherce pro příslušný soutěžní den (v případě denní výhry) / soutěž (v případě hlavní výhry). Ostatní soutěžící nebudou nijak vyrozuměni.

  Pořadatel soutěže (a to i prostřednictvím organizátora) je oprávněn požadovat od všech soutěžících vylosovaných jako potenciální výherci, a to za účelem kontroly splnění podmínek účasti v soutěži a ověření splnění podmínek pro předání výhry, předložení originálů všech obalů soutěžních výrobků s příslušnými soutěžními kódy, s nimiž se soutěžící zapojil do soutěže, a kopií (popř. v případě pochybností originálů) soutěžních účtenek (nebo jiných obdobných dokladů uvedených v čl. 7 bodě a) výše), popř. (zejm. v případě pochybností) písemné potvrzení zákonného zástupce o udělení souhlasu soutěžícímu mladšímu 18 let, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k předložení dokladů na adresu uvedenou v této výzvě.

  Pokud soutěžící řádně nepředloží všechny požadované doklady nebo je nepředloží v uvedené lhůtě, doklady budou nečitelné, poškozené, nebudou celé, nebudou prokazovat provedení soutěžního nákupu v souladu s pravidly, popř. z nich bude zřejmé jakékoliv porušení či nesplnění pravidel soutěže, bude ze soutěže vyloučen a nestane se výhercem. Na jeho místo v případě hlavní výhry nastupuje náhradník, který byl pro tyto účely určen v souladu s pravidly. Tento postup bude opakován max. dvakrát, poté výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

  Po ověření splnění podmínek soutěže bude soutěžícímu potvrzeno, že se stává výhercem. Výherce bude rovněž zveřejněn (jméno, první písmeno příjmení, město/obec bydliště) v seznamu výherců na webových stránkách, na facebookovém a instagramovém profilu, a dalších komunikačních kanálech pořadatele soutěže, a to výhradně v souvislosti s komunikací výsledků soutěže, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas (viz dále).

  Předání hlavní i denní výhry bude předcházet podpis předávacího protokolu (prokázání totožnosti a podpis předávacího protokolu jsou esenciálními podmínkami pro předání výhry), ve kterém budou uvedeny identifikační údaje výherce a jeho bankovní spojení. Součástí předávacího protokolu výherce hlavní výhry bude souhlas se záznamem z předání hlavní výhry a uveřejnění tohoto záznamu na marketingových kanálech pořadatele soutěže.

  Výhry budou za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek odeslány výhercům nejpozději do dvou měsíců od ukončení soutěže, nejdříve však po podpisu předávacího protokolu, a to na bankovní účet uvedený v předávacím protokolu.

  Zadavatel, technický správce ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru ani jiné plnění.

  Hlavní výhra podléhá zdanění zvláštní sazbou daně, srážkovou daň ve výši 15 % odvede pořadatel soutěže.

  V případě, že se vylosovaným potenciálním výhercem stane osoba mladší 18 let, je předání výhry podmíněno podpisem předávacího protokolu zákonnými zástupci výherce. Pokud výherce (a/nebo jeho zákonní zástupci) odmítne prokázat totožnost či protokol podepsat, výhra se nepředá. Na jeho místo v případě hlavní výhry nastupuje náhradní výherce. Pokud bude výše uvedená pochybnost i u dvou dalších náhradních výherců, výherce hlavní výhry nebude určen a výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

  V případě, že se nepodaří soutěžícího/výherce do 10 pracovních dní od prvního pokusu o kontakt kontaktovat (pokud je to pro předání výhry nezbytné nebo pokud tuto možnost organizátor či pořadatel využije) na jím zadaných kontaktních údajích, výhra se nepředá. Na místo původního výherce v případě hlavní výhry nastupuje náhradní výherce. Tento postup bude opakován maximálně dvakrát, následně již výherce hlavní výhry nebude určen a výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Obdobně bude postupováno, pokud soutěžící v příslušné době nedoručí příslušné obaly soutěžních výrobků nebo příslušné soutěžní účtenky, jak je uvedeno výše, výhru odmítne převzít, nebo bude jinak ze soutěže vyloučen dle těchto pravidel.


 1. Další podmínky soutěže:
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  2. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách, neboť současně nenaplňuje oba definiční znaky hazardní hry ve smyslu ustanovení § 3odst. 1 uvedeného zákona, tzn. postrádá prvek sázky, jejíž návratnost se nezaručuje a/nebo o výhře nebo prohře nerozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.
  3. Do soutěže budou zařazeni pouze ti zájemci, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy zejm. vyplní všechny požadované registrační údaje a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace zájemce, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.
  4. Organizátor a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  5. Organizátor soutěže je s předchozím souhlasem pořadatele oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít pouhé důvodné podezření (s tím, že postačí, aby nastala jediná z níže vymezených skutečností) na:
   • jakékoliv porušení pravidel soutěže,
   • spáchání jiného podvodného či nekalého jednání,
   • jednání v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či fair-play, a to i prostřednictvím třetích osob (zejm. v případě, že na základě takového jednání soutěžící dosáhl účasti či výhry v soutěži). Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže či splnění podmínek účasti, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím/zájemci.
  6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
  7. Organizátor, pořadatel ani technický správce neodpovídá za žádné technické problémy, zejména nedostupnost soutěžní stránky či funkčnost internetové sítě.
  8. Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech a výhrách v soutěži.
  9. Pořadatel, technický správce ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel, technický správce ani organizátor nenesou žádné náklady spojené s uplatněním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
  10. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění, nerozhodne-li o tom pořadatel v souladu s bodem i) výše. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemá právní nárok na výhru.
  11. Organizátor i pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž rozšířit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady . V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách a pokud s novými pravidly účastník soutěže nesouhlasí, má právo ze soutěže odstoupit.


 1. Informace o zpracování osobních údajů
 2. Účastí v této soutěži zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele (který je správcem) a správcem pověřených zpracovatelů, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a v případě výhry i údaj o výhře, údaje ze soutěžní účtenky, údaj o předání výhry a související komunikace.

  Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení“). Organizátor a technický správce jsou zpracovateli osobních údajů pověření správcem.

  Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

  Právním titulem zpracování je souhlas. Bez tohoto souhlasu se soutěže nelze zúčastnit. Právním titulem pro zpracování osobních údajů výherců za účelem evidence předání výhry je oprávněný zájem pořadatele na ochraně svých práv a majetku.

  Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Po uplynutí výše vymezené základní doby zpracování, či pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

  Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

  Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@web-souteze.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži nebo jej informovat o výhře.

  Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, právo na omezení zpracování a právo na výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu.

  Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

  Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu info@web-souteze.cz , kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. Na stejné e-mailové adrese se může subjekt údajů obrátit na pořadatele v případě pochybností o dodržování práv, podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), ke kterému má subjekt údajů právo podat stížnost.

  Souhlas s pořízením a užitím záznamů

  Zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město/obec bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, a rovněž s tím, že mohou být pořizovány, zveřejňovány výše uvedeným způsobem a jiným způsobem užívány i podobizna, zvukové, obrazové a zvukově-obrazové (audiovizuální) záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení doby konání soutěže.


 1. Závěrečná ustanovení
 2. Úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách www.rodinnesedita.cz/soutez . Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky a jakékoliv spory ze soutěže nebo s ní související budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

  V případě otázek týkajících se pravidel soutěže či zasílání výher se mohou zájemci obracet na organizátora soutěže, a to prostřednictvím e-mailové adresy: help@designjuice.cz.


V Praze, dne 1. července 2024